ក្រុមហ៊ុន Google ប្រកាសគាំទ្រអាជីវកម្មខ្នាតតូចនិងការឆ្លើយតបវិបត្តិកូរ៉ូណាវីរុស

17

ក្រុមហ៊ុន Google បានសន្យាផ្តល់ជំនួយជាង 800  លានដុល្លារអាមេរិកកាលពីថ្ងៃសុក្រដើម្បីជួយប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការផ្ទុះឡើងនៃកូរ៉ូណាវីរុសនៅជុំវិញពិភពលោក។

“នៅពេលការរីករាលដាលនៃកូរ៉ូណាវីរុសនៅតែបន្តរីករាលដាលកាន់តែអាក្រក់ពាសពេញពិភពលោក វាកំពុងតែបង្កផលប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងដល់អាយុជីវិតនិងសហគមន៍។ ដើម្បីជួយដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមទាំងនេះ ថ្ងៃនេះយើងសូមប្រកាសនូវការប្តេជ្ញាចិត្តថ្មីជាមួយទឹកប្រាក់ចំនួនជាង 800 លានដុល្លារដើម្បីគាំទ្រដល់អាជីវកម្មខ្នាតតូចនិងមធ្យម (SMBs)។ នាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុន Google និង Alphabet លោក Sundar Pichai បាននិយាយថា អង្គការសុខភាពនិងរដ្ឋាភិបាលនិងបុគ្គលិកសុខាភិបាលនៅជួរមុខនៃជំងឺរាតត្បាតនេះ” ។

យោងតាមលោក Sundar Pichai ការប្តេជ្ញាចិត្តរួមមានជំនួយឥតសំណងចំនួន 250  លានដុល្លារអាមេរិកដើម្បីជួយដល់អង្គការសុខភាពពិភពលោក (WHO) និងទីភ្នាក់ងាររដ្ឋាភិបាលនានាដែលផ្តល់នូវព័ត៌មានសំខាន់ៗដើម្បីទប់ទល់នឹង COVID-19។

ផ្នែកមួយនៃទឹកប្រាក់ចំនួន 340 លានដុល្លារនឹងមាននៅពេលដែល Google Ads ផ្តល់ឥណទានដល់ SMBs ជាមួយនឹងគណនីសកម្មក្នុងឆ្នាំកន្លងទៅហើយមូលនិធិវិនិយោគ 200 លានដុល្លារនឹងត្រូវបានប្រើដើម្បីគាំទ្រដល់អង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលនិងស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុក្នុងការជួយអាជីវកម្មខ្នាតតូចដែលមានដើមទុនបន្ថែមលើនេះ។ លើសពីនេះទៀតថវិការាប់សិបលានដុល្លារក្នុងទម្រង់ផ្សេងៗទៀតដូចជាឥណទានហ្គូ Google Cloud៕