ភាគហ៊ុនញូវយ៉កបានធ្លាក់ចុះជាថ្មីម្តងទៀតដោយសារតម្លៃប្រេង

10

ភាគហ៊ុនញូវយ៉កបានបិទទាបជាងមុនម្តងទៀតយ៉ាងគំហ៊ុកកាលពីថ្ងៃអង្គារបន្ទាប់ពីការធ្លាក់ចុះនៃតម្លៃប្រេង។

សន្ទស្សន៍ហ៊ុន Dow Jones Industrial Average បានបិទនៅត្រឹម 23,018 ដែលជាការធ្លាក់ចុះ 631 ពិន្ទុឬ 2.7% ពីការបិទកាលពីថ្ងៃចន្ទ។

វិនិយោគិនបានប្រញាប់ប្រញាល់លក់ដាច់អស់រយៈពេលពីរថ្ងៃជាប់ៗគ្នាដោយសារការភ័យខ្លាចនៃការធ្លាក់ចុះសេដ្ឋកិច្ចដោយសារតែការធ្លាក់ចុះនៃតម្រូវការប្រេងចំពេលមានការរីករាលដាលនៃកូរ៉ូណាវីរុស។

ភាគហ៊ុន WTI នាពេលអនាគតសម្រាប់ខែឧសភានៅញូវយ៉កបានធ្លាក់ចុះរយៈពេលខ្លីដល់ក្រោមសូន្យជាលើកដំបូងនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រកាលពីថ្ងៃច័ន្ទ។ភាគហ៊ុនសម្រាប់ខែមិថុនាក៏បានធ្លាក់ចុះយ៉ាងគំហុកផងដែរ។ វាបានធ្លាក់ចុះប្រហែល 65% ពីថ្ងៃមុនក្នុងពេលតែមួយកាលពីថ្ងៃអង្គារមកនៅត្រឹម 6.5 ដុល្លារក្នុងមួយបារ៉ែល។

ប្រភពពីទីផ្សារនិយាយថាការផ្គត់ផ្គង់លើសតម្រូវការនិងកង្វះការស្តុកទុកធ្វើឱ្យតម្លៃប្រេងធ្លាក់ចុះ។ ពួកគេនិយាយថាតម្លៃភាគហ៊ុនសម្រាប់ខែមិថុនាក៏អាចឈានដល់ចំណុចអវិជ្ជមានផងដែរ។ពួកគេនិយាយថាផលប៉ះពាល់ពីតម្លៃប្រេងមិនធម្មតានៅញូវយ៉កបានបន្ថែមសម្ពាធលើទីផ្សារភាគហ៊ុន៕