ក្រុមហ៊ុនក្ស័យធនដោយសារ Coronavirus កើនឡើងចំនួន 140 នៅជប៉ុន

12

ក្រុមហ៊ុនស្រាវជ្រាវឥណទានមួយបានរកឃើញថាជំងឺរាតត្បាតកូរ៉ូណាវីរុសបានធ្វើឱ្យអាជីវកម្មចំនួន 142 នៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនបានដួលរលំ។

ក្រុមហ៊ុន Teikoku Databank និយាយថាក្រុមហ៊ុនចំនួន 87 នៅទូទាំងប្រទេសបានដួលរលំគិតត្រឹមថ្ងៃពុធ។

ក្រុមហ៊ុនចំនួន 55 ផ្សេងទៀតបានបញ្ឈប់អាជីវកម្មហើយចាប់ផ្តើមនីតិវិធីដើម្បីដាក់ពាក្យសុំក្ស័យធន។

ក្នុងចំណោមសរុប សណ្ឋាគារ ឬផ្ទះសំណាក់បែបជប៉ុន ចំនួន 53 និង 41 ជាហាងស្រា ភោជនីយដ្ឋាន ហាងលក់សម្លៀកបំពាក់ ឬក្រុមហ៊ុនលក់រាយផ្សេងទៀត។ មានក្រុមហ៊ុនលក់ដុំចំនួន 20 និងក្រុមហ៊ុនឧស្សហកម្មចំនួន 14 ផងដែរ។

ក្រុមហ៊ុនស្រាវជ្រាវនិយាយថាអាជីវកម្មជាច្រើនដែលបានដួលរលំកំពុងជួបការលំបាកប៉ុន្តែភោជនីយដ្ឋាននិងក្រុមហ៊ុនផ្តល់សេវាមួយចំនួនដែលត្រូវបានបិទទ្វារនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះប្រហែលជាមិនបើកដំណើរការវិញទេ៕